by

Хувьцаа /AARD/

2023-03-31 20:07:57

  • Нээлтийн ханш: 3,201
  • Дээд үнэ: 3,360
  • Доод үнэ: 3,201
  • Сүүлийн ханш: 3,310
  • Өмнөх өдрийн хаалт: 3,361
  • Хаалтын ханш: 3,346
  • Өөрчлөлт: -15
  • Өөрчлөлт %: 0
  • Арилжигдсан ширхэг: 1,239