by

Хувьцаа /AARD/

2023-09-22 22:20:33

  • Нээлтийн ханш: 3,028
  • Дээд үнэ: 3,037
  • Доод үнэ: 3,028
  • Сүүлийн ханш: 3,037
  • Өмнөх өдрийн хаалт: 3,032
  • Хаалтын ханш: 3,032
  • Өөрчлөлт: 0
  • Өөрчлөлт %: 0
  • Арилжигдсан ширхэг: 1,623