by

JICA : МОНГОЛЫН БИЗНЕСИЙН ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ЗАМЫГ СУДАЛНА. 2018-03-16


"JICA"-ийн судалгаагаар аж ахуйн нэгжийн зээлийн мэдээллийг олох хүндрэлтэй байдаг бөгөөд энэ нь Ж Д Ү - и й н з э э л и й н х ө р ө н г и й н э х ү ү с в э р хязгаарлагдмал байх гол шалтгаануудын нэг гэж дүгнэжээ. "Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Монголд Зээлийн эрсдэлийн мэдээллийн санг цогц хэлбэрээр нэвтрүүлэх шаардлагатай. Гэхдээ хугацаа шаардана" гэж Японы Зээлийн эрсдэлийн сангийн гүйцэтгэх захирал онцолж байсан. http://www.bloombergtv.mn