by

ЖИМ Андерсон 2005-05-08

Ноён Жим Андерсон нь банкны салбар болон бичил санхүүгийн мэргэжилтэн бөгөөд Төв Ази, тэр дундаа Монголд банк, бичил санхүүгийн интатуци, банк бус санхүүгийн байгууллагуудад ажиллаж байсан туршлагатай. Тэрээр зөвлөх, зааварчилах, бичил санхүүгийн байгууллага удирдах, стратгийн төлвлөгөө гаргах, хандивлагчидын харилцаа, хөрөнгө богох, хөдөө орон нутгийн зээл болон засаглалын чадваруудыг эзэмшсэн. Өмнө нь 8 жилийн турш Монгол улсад амьдарч байсан бөгөөд энэ хугацаандаа ХасБанканд ахлах зөвлөхийн албан тушаал хашдаг байсан. Тэрээр Lived in Mongolia for eight years previously including senior advisory position with XacBank. Тэрээр Олон улсын санхүүгийн корпорцаи, Нэгдсэн үндэсний байгууллага, Төрийн бус байгууллагууд болоод хувийн хэвшлийн маш олон компаниудад ажиллаж байсан туршлагатай.

Одоогоор тэр Афтерлин гэх бичил санхүүгийн байгууллага болон үйлдвэрлэгчдийн байгууллагуудаар дамжуулан хөгжиж буй улсуудад нийгмийн хөрөнгө оруулалт хийдэг компанид хөрөнгө оруулалтын хорооны гишүүнээр ажиллаж байна.