by

УЛААНБААТАР ХОТЫН БОЛОН УЛСЫН ИНФЛЯЦИ 2014-11-12

2014-11-11 Хэрэглээний үнийн улсын индекс 2014 оны 10 дугаар сард өмнөх сарынхаас 0.8 хувь, оны эхнээс 9.3 хувь, өмнөх оны мөн үеэс 12.1 хувь, Улаанбаатар хотын хэрэглээний үнийн индекс өмнөх сарынхаас 0.8 хувь, оны эхнээс 9.4 хувь, өмнөх оны мөн үеэс 12.7 хувиар тус тус өслөө. Суурь инфляци жилийн 14.1 хувь байв. www.mongolbank.mn