by

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО: ЭНЭ ОНД “КОРЕА ТЕЛЕКОМ”-ИЙН ХУВЬЦАА ТӨРИЙН ЭЗЭМШИЛД БҮРЭН ШИЛЖИНЭ Монголын Цахилгаан Холбоо /MS 2018-03-30


Монголын Цахилгаан Холбоо /MSE:MCH/-ийн 40%-ийг эзэшигч “Кореа телеком” компанийн зүгээс өөрийн э з э м ш и л д б а й г а а х у в ь ц а а г М о н г о л ы н т а л д худалдахаар санал тавьсан билээ. Харин ЗГ-аас тус компанийн саналыг харгалзан үзэж, дээр хувьцааг нийт 2.55 сая ам.доллараар худалдан авахаар болсон. Гэхдээ худалдан авах ажиллагаа хийгдээгүй байгаа бөгөөд хувьцаа худалдан авахад шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлэх асуудал хүлээгдэж байгаа юм.


https://marketinfo.mn/news/detail/21869