by

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ШИЙДВЭРИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОВ 2018-03-23


“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК үнэт цаасны зах зээл дэх энгийн арилжааны хэмжээг бууруулах, жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг зөрчих, хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлдэг шинэ төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хөгжилд сөргөөр н ө л ө ө л ө х м а г а д л а л т а й ш и й д в э р г а р г а с н ы г Санхүүгийн зохицуулах хороо зогсоолоо. Тус ТӨХК- ийн удирдлага өнгөрөгч хоёрдугаар сарын 28-нд тушаал гарган, хувьцааны багцын арилжааны үнийн дүнгийн доод хэмжээг 250 сая төгрөг байсныг 100.0 сая төгрөг болгон бууруулсан нь дээрх эрсдэлүүдийг дагуулж болзошгүй гэж үзэв.


http://www.frc.mn/news/1986