by

Хувьцаа авах захиалга

Энэхүү хувьцаа авах захиалгыг зөвхөн Ард Секюритиз ҮЦК хүлээн авч баталгаажуулна.