by

Хувьцааны арилжаа

Авах хэмжээ

Үнэ харгалзаагүй нийт авах захиалгын хэмжээ

0

Авах үнэ

Захиалга өгсөн хамгийн дээд үнэ

0

Зарах үнэ

Захиалга өгсөн хамгийн доод үнэ

0

Зарах хэмжээ

Үнэ харгалзаагүй нийт зарах захиалгын хэмжээ

0

Сүүлчийн арилжаа

Хоёрдогч зах зээл дээр амжилттай биелсэн арилжааны үнийн дүн

2,500