by

Ард Санхүүгийн Нэгдлийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааны мэдээлэл

Авах хэмжээ

Үнэ харгалзаагүй нийт авах захиалгын хэмжээ

0

Авах үнэ

Захиалга өгсөн хамгийн дээд үнэ

0

Зарах үнэ

Захиалга өгсөн хамгийн доод үнэ

0

Зарах хэмжээ

Үнэ харгалзаагүй нийт зарах захиалгын хэмжээ

0

Сүүлчийн арилжаа

Хоёрдогч зах зээл дээр амжилттай биелсэн арилжааны үнийн дүн

2,500

Энэхүү мэдээлэл нь Ард Санхүүгийн Нэгдлийн брокер болох Ард Секюритиз ҮЦК-аар баталгаажсан болно.